Septische putten

De septische put is bestemd voor een anaerobe biolo­gische zuivering van huishoudelijk afvalwater, waarbij vaste stoffen door bezinking of als drijflaag worden af­ gezonderd. De opbouw van de septische put kan varië­ren van 1 of 3 compartimenten.

De bezinkbare deeltjes worden door de zwaartekracht gescheiden. Een deel van de bezonken deeltjes wordt verteerd en de vloeistof wordt in het rioleringsstelsel of een waterzuiveringsinstallatie geloosd.

Een septische put is ook geschikt als voorbehandeling voor een rietveld of cocosbed.

De capaciteit van de septische put wordt bepaald vol­gens het aantal het inwoners (I.E.) van het gebouw
waarop die aangesloten is.

Fabrikanten